01 Mart 2007 00:05# 1
Üyelik : 19.10.2006
Yaş : 35
Şehir : İzmir
Mesaj Sayısı : 497
Konu : Fırat Üniversitesi
Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte on üniteden oluşmaktadır. Rektörlük Kampüsü, hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsili 881.872 m2?lik alan ile kamulaştırılarak, üniversitemiz adına tescil edilen 532.522 m2 olmak üzere toplam 1.414.394. m2 Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli 626.092 m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuşlardır.
Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü?de 6.694.969 m2 ve Yurtbaşı?nda 418.732 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere?de ise 4.285 m2?lik Üniversitemiz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajı?nda 15.700 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi?ne bağlı Su Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı Bingöl Meslek Yüksekokulu 125.000 m2, Tunceli Meslek Yüksekokulu 27.960 m2, Muş Meslek Yüksekokulu 11.329 m2 ve Kemaliye H. Ali AKIN Meslek Yüksekokulu 1596 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, 30.000 m2?lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ?ın ve Doğu Anadolu Bölgesi?ne sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz de akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluşan lojmanlarımız vardır. Mevcut lojmanların; 154 adedi Rektörlük, 150 adedi Mühendislik Kampüsündedir.
Üniversiteler; devlet, millet ve gençliğin birbirleriyle kaynaşıp bütünleştiği kurumlardır. Anayasamız başta olmak üzere Yükseköğretim Kanunu?nda üniversitelerimize çok önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. Ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılmasında gerekli olan aydın kadroların yetiştirilmesi, modern bilim ve teknolojinin ülkemizde geliştirilip yetiştirilmesi, mili kültürümüzün incelenmesi ve milli şuurun halkımıza kazandırılması gibi hususlar, bu sorumluluklar arasında sayılabilir.Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinde ve kalkınmasında önemli bir yeri bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi?ne hizmet vermenin idraki içerisindedir. Cumhuriyet tarihine bakıldığı zaman bütün Cumhuriyet hükümlerinin sözü edilen bölgeye refah ve kalkınmanın nimetlerini getirmeyi hedef aldıkları görülür. ?Türk Devleti?nin ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulamak? görevi üniversitelerimize verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesinde, öğrencilerimizi Atatürk Ilkeleri doğrultusunda eğitmek, Atatürk Inkılaplarını, onların hayat felsefesi haline getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti?ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen aydınlar olarak yetiştirmek gibi hususlar hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında Türk Kültür ve Medeniyeti?ni, yapılan ilmi araştırmalar ve yürütülen kültür faaliyetleri ile halkımızın istifadesine sunmak temel amaçlarımız arasındadır. Ülkemizin ve Doğu Anadolu Bölgesi?nin kalkınmasında; fen, mühendislik, uygulamalı bilimler, sağlık, tarım ve hayvancılık bakımından büyük faydalar sağlamaktadır. Üniversitemizin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nda ifadesini bulan ana görevleri arasında yer alan hususları şöyle sıralamak mümkündür. % Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıp alanında uzmanlık seviyesinde öğretim yapmak. % Atatürk ilke ve Inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, bilim anlayışı kuvvetli, milli tarih şuuruna sahip örf ve adetlerimize bağlı milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirici ruh ve irade gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek. % Ülkemizi yakından ilgilendiren konular başta olmak üzere, bilimsel ve teknik çözümlere katkıda bulunup, araştırma ve uygulamaları bu yönde derinleştirerek; diğer ülkelerle işbirliği yapmak. % Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesine katkıda bulunan yayınlar yapmak. % Türk milletinin genel kültür seviyesini yükseltici, aydınlatıcı ilmi çalışmalar yapmak. % Hükümetimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim ve öğretim ile araştırma ve inceleme sonuçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyunun istifadesine sunmak. % Hükümetimizin isteyeceği her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak. Diğer taraftan bölgesel kalkınmanın sağlanmasına etkili olacak tarzda, kamu kesiminin, sanayinin, tarım ve hizmet sektörleri ile bölge halkının diğer ihtiyaçları doğrultusunda gerekli araştırma, incelemeler yapmaktadır. Yapmış olduğu bu araştırma ve incelemeleri bölgenin istifadesine sunmak ve kalkınmasında öncülük görevini yerine getirecek kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamaya çalışmanın yanı sıra, görev ve sorumluluklarını çok iyi bilen, yetenekli ve mutlu bir neslin yetişmesini sağlamak da, üniversitemizin önemli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz, bütün bu hedefleri gerçekleştirmek için, aralarında Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı?nın da bulunduğu milli kuruluşlarımızın talep ve teklifleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ileriye dönük planlarını uygulamaktadır. Üniversitemiz; yerleşimi itibariyle, şehrin merkezine çok yakın bir konumdadır.Öğrenciler ulaşım ihtiyaçlarını, yürüyerek, kolaylıkla sağlayabilmelerine rağmen, şehirle ulaşımı daha çabuk sağlayan imkanlar da, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemizde, bu amaç doğrultusunda, Elazığ Belediyesi?ne bağlı toplu taşım araçları, öğrenci yoğunluğuna göre her iki kampüse de seferler düzenleyip, bugün toplam mevcudu 17 bin 349?u bulan, öğrencilerimize ulaşım hizmeti vermektedir. Ayrıca, şehir merkezinden kampüs önüne kadar taşıma yapan minibüs hatları da vardır. Üniversitemiz yerleşim itibariyle, büyük bir alan içerisine yayılmıştır. Orman Bakanlığı?na bağlı Zafran Mesire Yeri tarafından ikiye bölünmüş, bir kampüs görüntüsündedir. Bu münasebetle öğrencilerimize gerek her iki kampüs arasında hızlı ulaşım imkanı sağlama, gerekse mühendislik kampüsü bünyesinde bulunan YURTKUR?a bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizin Rektörlük kampüsünde yer alan fakülte ya da yüksekokullara rahat ulaşım sağlamaları amacıyla, Rektörlüğümüz tarafından bu hatlara da servis araçları tahsis edilmiştir.
Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle, öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan bankacılık hizmetlerini de kampüs bünyesine taşımıştır. Bu münasebetle; Üniversitemiz Rektörlük Kampüsü?nde Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından açılan ?Üniversite Şubeleri? ve bunun yanında, Ziraat Bankası, Iş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası?na ait ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) hizmet vermektedir. Üniversitemizde, öğrencilerimizin iletişim ve haberleşme olanakları son derece gelişmiştir. Mühendislik Kampüsü?nde yıllardan beri hizmet veren bir PTT hizmet şubesi öğrencilerimize günün her saatinde çok yönlü hizmet vermektedir. Üniversitemizde her fakülte, yüksekokul bünyesinde ve ayrıca öğrencilerimizin faydalandığı Üniversite Evi, kafeterya gibi bütün sosyal birimlerde, PTT tarafından ankesörlü telefon makineleri konulmuş; bu telefonlardan yurt içi ve yurt dışı görüşmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Mühendislik Kampüsü bitişiğinde ve şehir içinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteye bağlı yurtlar dışında, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kalabileceği özel yurtlar da vardır.Fırat Üniversitesi?nde bilgisayar ve bilgisayar ağlarının gelişmesiyle orantılı olarak bilişim hizmetleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Üniversitemiz, bu konuda çağdaş eğitim için her türlü yenilikleri bünyesine kazandırmaktadır. 1987?de EARN bağlantısına geçen 7 üniversiteden birisi olan Fırat Üniversitesi?nde bugün bilişim hizmetleri, artık yerini klasik yöntemler yerine, tamamen bilgisayar ve bilgisayar ağlarına bırakmış durumdadır. 4 Ekim 1998 gününden itibaren bütün birimlerimizde Internet bağlantısı yapılarak, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp, temel ihtiyaç haline gelen bilgisayar ve internet işlemlerinde, üniversitemiz üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Şu anda, öğrenci laboratuarında bulunanlar dahil olmak üzere yaklaşık 3000 adet bilgisayar, öğrenci ve personelimizin kullanımına sunulmuştur. Bu bilgisayarların tümü internete bağlı olup; bütün dünya ile aktif bağlantı durumundadır. Üniversitemizin, hemen hemen tüm bölümlerinde, öğrencilerin bilgisayar uygulamalarında kullanılmak üzere, yeterli sayıda bilgisayar mevcuttur. Bunun yanında, Rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzdeki 16 laboratuar ile diğer il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarımızdaki 7 enformatik laboratuarından öğrencilerimiz istifade etmektedirler. Bilgi Işlem Merkezimiz?de, öğrenci ve personel için, 2 ayrı mail server ve diğer gerekli serverlar kurularak; hem personele hem de öğrencilere e-mail adresi, web alanı sağlanmakta ve diğer internet hizmetleri sunulmaktadır. Internet erişim hızımız, 155Mbps`lik alt yapıya sahip olup şu anda 50 Mbps olarak çalışmaktadır.16 Mayıs 2007 10:53# 2
Üyelik : 21.03.2007
Yaş : 36
Şehir : Balıkesir
Mesaj Sayısı : 2
Cevap : Fırat Üniversitesi
Eeeee yokmu FIRAT`tan kimsecikler....

Konu Bilgileri

Konuyu şu anda 1 kişi okuyor ( 0 kayıtlı ve 1 ziyaretçi ) .
makineteknik.com 'da yer alan üyelerin oluşturduğu tüm içeriklerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan üyeye aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makineteknik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içerik sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Videolar   İkinci El Makina İlanları
b