01 Ağustos 2007 18:10# 1
Üyelik : 4.11.2006
Yaş : 38
Şehir : Kahramanmaraş
Mesaj Sayısı : 417
Konu : Mehter marşları
Akıncılar Marşı

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Aktolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle !
Bir yaz günü geçtik Tuna`dan kafilelerle...


Şimşek gibi, bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,
Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
------------------------------------------------------
Artar Cihatla Şanımız

Cihad-ı Ekber Marşı
Artar cihadla şanımız
Fahr-i Resûl sultanımız
Şer-i bize insanı Hak
Uğrunda aksın kanımız.

Türk oğluyuz
Ünvanlı, namlı, şanlıyız
Allah deyu harb ederiz
Var nusrete imanımız.
------------------------------------------------------
Buna Er Meydanı Derler

Buna er meydanı derler
Bunda söz olmaz yandım aman aman
Çifte yürekli erkekler
Şahım gelir bu yane yandım aman aman.

Ele bele dine imânım
İhanet olmaz yandım aman aman
Okurlar fermânı imanım
Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
------------------------------------------------------
Çağrı

``Vakt-i sürûru sefâ, Mehterbaşı Hey! Hey!``

``Merhabâ ey mehterân!``

``Merhabâ, Mehterbaşı!``

``Hasduuur!`` (Meselâ: ``Der fasl-ı Acem âşirân, cihâd-ı ekber marş!`` derdi.)

``Haydi ya Allah!``
-------------------------------------------------------
Ceddin Deden

Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların, pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel?un zilleti.
--------------------------------------------------------
Çırpınırdı Karadeniz

Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk`ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk`ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk`ün bayrağına.

Kafkaslar`dan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türk`ün bayrağına.

Kafkaslar`dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk`ün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız.
--------------------------------------------
Devlet Marşı

Askerlerin hâzır silah
Kuvvetlenir sûlh u salâh
Devlet bulur feyz ü felah
Meşhur olur bu istilâh.

Askerlerin kişver-küşâ
Türk devleti sen çok yaşa.

Orduların etse sefer
Yol gösterir avn ü zafer
Mansûr olur her bir nefer
Düşman kalır bî-tâb-fer.
--------------------------------------------------
Eski Malazgirt Marşı

Bir Cuma sabahı, Allah?a karşı
Malazgirt?te ellidörtbin er
Ellidörtbin er, ellidörtbin er
Söylemişler en güzel marşı.

Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber.
----------------------------------------------------
Ey Şanlı Ordu

Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
Haydi gazanfer, umman-ı safter
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.

Deryada olsa herşey muzaffer
Dillerde tekbir, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer.
---------------------------------------------------
Ey Gaziler

Ey gaziler yol göründü
Yine garip serime
Dağlar taşlar dayanamaz
Benim ah u zârıma.

Dün gece yâr hanesinde
Yastıcağım taş idi
Altım toprak; üstüm yaprak
Yine gönlüm hoş idi.
-----------------------------------------------------
Genç Osman

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.

Aman Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdat?ın içime girilmez yastan of of.

Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Of of Bağdat?ın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.

Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
-------------------------------------------------------
Gülbank

Allah Allah Celilü`l- Cebbâr,
Muinü`s-Settâr,
Hâliku`l-leyli ve`n-Nehâr,
Lâyezâl, Zü`l-Celâl,
birdir Allah! Ânın birliğine,
Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı
Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa

Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur`ân,
güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
Halifetü`l-İslâm es sultân İbni`s-sultân
bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
demine devrânına ``Hû`` diyelim

``Huuu``

``Huuu``

`Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân,
meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân.
Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân.
Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!

Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ`ya şükr-i bihad,
lâilâhe illallâh! El-melikü`l- Hakku`l mübin!
Muhammedü`r- Resûlullah, Sâdıkü`l-va`dü`l Emin!
İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah,
Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin,
hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım,
Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin,
nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı
Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak,
gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.

Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri`l- mü`minin`

Yaaa! Muhammed

``Yektir Allah``,

``Yektir Allah``,

``Yektir Allah``,

``İllallah``
----------------------------------------------------------------
İhtiyatlar Silah Çatmış

İhtiyatlar silah silah çatmış
Ah yolun üstüne hey aman aman
Nazlı yarim geli geli vermiş
Sol dizin üstüne adaş aman aman

Gözün yaşı durmaz akar
Gülyüzün üstüne hey aman aman
Şimden sonra haram haram olsun
Bu yerler bana adaş aman aman.
-------------------------------------------------------------
Kırım`dan Gelirim

Kırım?dan gelir gelirim
Adım da Sinan?dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey

Kırım?dan gelir gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
Sinan da buradadır hey
Meydan da burdadır hey.
------------------------------------------------------------
Mehter Marşı

Gâfil ne bilir neş?ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur?an?da vaadediyor Hazret?iYezdan.
-----------------------------------------------------------
Mehter Vuruyor

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
Andık yine, Fatih?le, Süleyman?ı, Murad?ı.
Kös sesleri sarsın bütün İstanbul?u yer yer
Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
Fethin, Mahaç?ın, Niğbolu?nun haşmetidir bu.
Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
Meriçlerle, Çanakkale, Yemen?den, Kore?lerden.
----------------------------------------------------------
Osman Paşa Marşı

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Pilevne?den çıkmam diyor.

Düşman Tunayı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa?nın kolunda
Beşbin top birden patladı
----------------------------------------------------------
Sancak Marşı

Ertuğrul?un ocağında uyandın
Şehitlerin kanlarıyla boyandın
Nice düşman kâl?asına uzandın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı

Çırpınarak dalgalanır kanadın
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
Gölgende can vermek ister evlâdın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı
------------------------------------------------------
Sivastopol Marşı

Sivastopol önünde yatar gemiler,
Atar da Nizam topunu, yerle gök inler.
Yardımcıdır bize kırklar yediler,
Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,
Aman da kaptan paşa emir ver bize,
Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde yıkık minare,
Düşman dedikleri gelmez imane,
Erenler geliyor bize imdade,
Aman da kaptan paşa emir ver bize,
Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde musalla taşı,
Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı.
Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,
Aman da kaptan paşa izin ver bize,
Sılada nişanlımız duacı size...
----------------------------------------------------
Tarihi Çevir

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,
Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar,
Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

Dünya atının nalları altında ezildi,
Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...
-------------------------------------------------------
TÜrkün Savaşları

Fetih Marşı
Yürekler kabarık gözlerde damla,
Mehteri saygıyla dur da selamla,
Bir huşu içinde dinle gülbankı,
Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk`ün savaşları geliyor akla...

Asırlar boyunca çınladı serhat,
doğudan batıya yemen belgrat,
Duyarak bakışan gözler görüyor,
Fatih topkapıdan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk`ün savaşları geliyor akla...
--------------------------------------------------
Yelkenler Biçilecek

Fetih Marşı
Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
Fatih?in İstanbul?u fethettiği yaştasın

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan?dan.
---------------------------------------------------------
Yeni Malazgirt Marşı

Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum`a
Bozkurtlar ordusu geçti hucuma

Yeni bir sevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
Ardında Oğuz`un ellibin tuğu
Andırır Altay`dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Türk, Ulu Tanrı`nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans`ın Türk`e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma`ya hey... Kızılelma`ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
--------------------------------------------------
Yinede Şahlanıyor

Yinede şahlanıyor aman
Kolbaşını yandım da kır atı
Görünüyor yandım aman
Bize serhad yolları.

Davullar çalınsın aman
Aman da ceng-i cengide harbiyi
Görünüyor yandım aman
Bize sefer yolları.

Gâhi sefer olur aman
Aman da sefer seferde eyleriz
Hazan erişince aman
Bahar güzel severiz.

Gülyüzlü yari de aman
Aman da hile ile de severiz
Sefersiz olamaz aman
Aman er evlaları.
--------------------------------------------
26 Ağustos Marşı

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,
Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,
Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...

Konu Bilgileri

Konuyu şu anda 1 kişi okuyor ( 0 kayıtlı ve 1 ziyaretçi ) .
makineteknik.com 'da yer alan üyelerin oluşturduğu tüm içeriklerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan üyeye aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makineteknik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içerik sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Videolar   İkinci El Makina İlanları
b